ทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2564

ทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป รับทุนการศึกษา โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์นักวิจัย และอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1 คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับทุนการศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

1.2 จำนวน 5 ทุน

งบประมาณทุนละ 2,500,000 บาท/คน/ปี (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาศึกษาทุนละ ไม่เกิน 5 ปี

1.3 ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ในวัน เวลา ราชการ

2. ระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์

ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาอาจารย์สาขาพยาบาลศาตร์ ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับทุนการศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต และสำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

2.2 จำนวน 10 ทุน

งบประมาณทุนละ 2,500,000 บาท/คน/ปี (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ระยะเวลาศึกษาทุนละ ไม่เกิน 5 ปี

2.3 ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 ในวัน เวลา ราชการ

3.หลังปริญญาเอก (Postdoc)

ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับหลังปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.1 คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับทุนการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน
อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

3.2 จำนวน 20 ทุน

งบประมาณทุนละ 1,000,000 บาท/คน/ปี (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
ระยะเวลาศึกษาทุนละ ไม่เกิน 2 ปี

3.3 ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 ในวัน เวลา ราชการ

สถานที่รับสมัคร

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชั้น 3 โซน D
หรือโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวจริยา เสนากูล โทร 02-576 6000 ต่อ 8712 และ 064-586 2431
ID Line : cra_hrd E-mail : [email protected]

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา https://www.cra.ac.th/