สวก. ให้ทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

สวก. ให้ทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
สวก. ให้ทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน-สวก.) จะดำเนินการสอบคัดเลือกทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปี 2556 ระดับปริญญาเอก ในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 10 ทุน (ทุนในประเทศ 5 ทุน และทุนต่างประเทศ 5 ทุน) ในสาขาวิชาด้านการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร วิศวรรมการเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร และวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2555

ติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานวิจัยการเกษตร
ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02 579 7435 ต่อ 3610-11
ที่มา http://www.arda.or.th