ม.สงขลาฯ ให้ทุนป.เอก ประจำปี 2561

ทุนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาในะระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561

สาขาวิชาที่สนับสนุน

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาการเงิน สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาการจัดการประชุมนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (BIS)

สถาบันการศึกษาต่างประเทศ

1. ต้องสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ที่รับรองโดยสำนักงาน ก.พ.
2. มหาวิทยาลัยที่จะศึกษาต่อจะต้องอยู่ภายใน 400 อันดับของ world Ranking University

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

– เป็นบุคคลทั่วไป
– เป็นผู้มีอายุนับถึงวันเปิดรับสมัครไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
– เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า และมีคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (G.P.A.) ไม่น้อยกว่า 3.5
– ผู้สมัครรับทุนจะต้องสามารถเรียนเต็มเวลาได้ตามที่หลักสูตรที่กำหนด
– มีคะแนน TOEFL Computer-Based ไม่น้อยกว่า 213 หรือ Internet-based 79 หรือคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

การสมัคร

สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ส่ง นางเรืองรุ้ง ชีวรัชชานนท์ กองทุนวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตู้ ปณ.5 ตำบลหอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
ยื่นใบสมัคร ให้ยื่นได้ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561

ลิงค์ที่มาของแหล่งทุน