ทุนไอเฟล 2018-2019

ทุนไอเฟล 2018-2019

กระทรวงการต่างประเทศของประเทศฝรั่งเศสเริ่มเปิดโครงการมอบทุนการศึกษาที่เรียกว่าทุนไอเฟลตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนสถาบันการศึกษาในก้าวสู่ความเป็นสากล และเพื่อดึงดูดนักศึกษาในประเทศต่างๆให้เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก”หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส”ในสาขาต่างๆ ดังนี้

1. วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมศาสตร์
2. รัฐศาสตร์และกฏหมาย
3. การบริหาร, การจัดการและเศรษฐศาสตร์

ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561/2562 (2018/2019)

·เปิดรับสมัครออนไลน์ : 16 ตุลาคม 2560
·ปิดรับเอกสาร : 12 มกราคม 2561
·ประกาศผลทุน : ช่วงสัปดาห์ วันที่ 26 มีนาคม 2561

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ต้องมิใช่สัญชาติฝรั่งเศส ผู้ถือสองสัญชาติ แล้วสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งเป็นฝรั่งเศสไม่สามารถสมัครได้
  • อายุไม่เกิน 30 ปี สำหรับผู้สมัครทุนปริญญาโท
  • อายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับผู้สมัครปริญญาเอก
  • ผู้สมัครทุนต้องแจ้งความประสงค์ในการขอทุนไอเฟลผ่านสถาบันการศึกษาเท่านั้น
  • ทุนจะพิจารณาผู้สมัครที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสป็นอันดับแรกๆ

จำนวนเงินทุนการศึกษา

ทุนไอเฟลไม่ครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียน ดังนั้นสถาบันการศึกษามีสิทธิ์เสนอทางเลือกที่ดีที่สุด ให้กับนักศึกษาในส่วนของเงื่อนไขทางการเงิน ค่าลงทะเบียนเรียนในสถาบันของรัฐได้รับการยกเว้นอยู่แล้วสำหรับนักเรียนทุน

หลักสูตรปริญญาโท : ผู้รับทุนจะได้รับเงินเดือนละ 1,181 ยูโร นอกจากนี้ทุนยังครอบคลุมถึงตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าประกันสุขภาพ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ผู้รับทุนอาจได้รับเงินช่วยเหลือค่าเช้าบ้านเพิ่มเติมด้วย

หลักสูตรปริญญาเอก : ผู้รับทุนจะได้รับเงินป็นจำนวน 1,400 ยูโรต่อเดือน และทุนยังครอบคลุมถึงค่า ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าประกันสุขภาพ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ผู้รับทุนอาจได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนของค่าที่พักเช่นเดียวกัน

การจ่ายเงิน : โอนผ่านบัญชีธนาคารในประเทศฝรั่งเศส ดังนั้นผู้รับทุนต้องเปิดบัญชีธนาคารทันที ที่เริ่มหลักสูตร ผู้รับทุนทุกคนต้องแจ้งเลขบัญชีเข้าไปที่ Campus France ปารีส

ที่มา : http://www.campusfrance.org/en/eiffel