ทุนเรียนต่อ Nanyang Technological University ด้านวิศวะ

ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ NTU

 ด้วย สํานักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ว่า Nanyang Technological University สาธารณรัฐสิงคโปร์ ไดถวายทุนการศึกษาแด่  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาใน สาขาวิศวกรรมศาสตร ระดับปริญญาเอก ณ Nanyang Technological University ประจําปีการศึกษา 2558 จํานวน 5  ทุน โดยไม่มีภาระผูกพันการชดใช้ทุน

คุณสมบัติเฉพาะ

– กําลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ หรือทางเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

– ต้องมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือร้อยละ 85 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  หรือได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 16 กุมภาพันธ์ 2558 นี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=3277&Itemid=347