ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ปี2561

ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2561 Petchra Pra Jom Klao Research Scholarship Academic Year 1/2018

เงินสนับสนุน มีดังนี้

– ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
– ค่าครองชีพรายเดือน (เดือนละ 13,000 บาท)
– เงินสนับสนุนความก้าวหน้างานวิจัยเพิ่มเติม
– เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย
– ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตร/มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
และสามารถสมัครเข้าศึกษา รอบที่ 1 วันที่ 1 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2561 รอบที่ 2 วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2561
(เริ่มการศึกษาเดือนสิงหาคม 2561)

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา