ทุนรัฐบาลเกาหลี ป.โท-เอก KGSP-2018

ทุนรัฐบาลเกาหลี KGSP-2018

รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีจัดโครงการทุนการศึกษารัฐบาลเกาหลี (KGSP) ให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

จำนวนทุน

ทุนรัฐบาลเกาหลีระดับปริญญาโทในปีนี้แจกรวมทั้งสิ้น 775 ทุนจากทั่วโลก สำหรับประเทศไทยได้รับโควตามาจำนวน 15 ทุน แบ่งเป็น
1. Embassy Track ประเภทสมัครผ่านสถานทูต จำนวน 5 ทุน
2. Universities Track ประเภทสมัครกับมหาวิทยาลัยที่ต้องการโดยตรง จำนวน 10 ทุน (แบ่งเป็นทุนปกติ 7 ทุน และทุนสายวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยภูมิภาคอีก 3 ทุน)
*เลือกสมัครได้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น จะสมัครทั้ง 2 track ไม่ได้นะ

มหาวิทยาลัยที่เลือกเรียนได้

ผู้สมัครผ่านสถานทูตและผู้สมัครแบบ universities track ที่อยากใช้โควตา 7 ทุนแรก จะเลือกเรียนที่ใดก็ได้จาก 64 สถาบัน แต่ผู้ที่ต้องการสมัครแบบ universities track โดยใช้โควตา 3 ทุนหลัง จะเลือกสมัครได้แค่ 36 มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Regional และจะต้องเลือกเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้น

บางมหาวิทยาลัยมีบางคณะให้สมัครผ่านสถานทูต บางคณะให้สมัครแบบปกติของ Universities Track และบางคณะให้สมัครแบบ Regional ของ Universities Track ฉะนั้นต้องอ่านระเบียบการของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ให้ดีนะว่าคณะไหนสมัครแบบไหนได้บ้าง ถ้าสมัครผิดจะไม่ได้รับการพิจารณา

การสมัคร

Embassy Track ประเภทสมัครผ่านสถานทูต
– สมัครด้วยตัวเองหรือส่งไปรษณีย์มาที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยก็ได้
– ผู้สมัครต้องเลือกมหาวิทยาลัยที่ต้องการสมัครมา 3 อันดับ
– สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี จะไม่มีการคืนใบสมัครหรือเอกสารใดๆ ทั้งเอกสารตัวจริงและเอกสารสำเนาที่ใช้ประกอบการสมัครทุนรัฐบาลเกาหลี
– การสมัครผ่านสถานทูต ผู้สมัครต้องส่งสำเนาเอกสารการสมัครทั้งหมดเพิ่มอีก 3 ชุดด้วย

Universities Track ประเภทสมัครกับมหาวิทยาลัยที่ต้องการโดยตรง
– สมัครโดยส่งเอกสารไปยังมหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าเรียน โดยเลือกสมัครได้เพียง 1 สถาบัน เท่านั้น
– กำหนดการสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยแตกต่างกันไป ให้ติดตามจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนั้นๆ
– เอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการสมัครจะไม่มีการคืน
– การสมัครกับมหาวิทยาลัยโดยตรง ใช้เอกสารการสมัครเพียงชุดเดียว

คุณสมบัติผู้สมัคร

– ผู้สมัครและบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทย
– สุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี
– อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึง 1 กันยายน 2018)
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว หรือคาดว่าจะจบภายใน 31 สิงหาคม 2018 สำหรับผู้สมัครรับทุนระดับปริญญาเอก จะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว หรือคาดว่าจะจบภายใน 31 สิงหาคม 2018
– ผู้สมัครต้องไม่เคยเรียนหลักสูตรปริญญาในเกาหลีใต้มาก่อน ยกเว้นเป็นผู้ที่เคยได้รับทุนนี้มาก่อนเท่านั้น
– เกรดเฉลี่ยรวมขั้นต่ำ 2.64 ขึ้นไป
– ผู้ที่มีผลแนนภาษาอังกฤษหรือผลแนนภาษาเกาหลียื่นมาสมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– บุตรหลานทหารผ่านศึกที่ร่วมรบในสงครามเกาหลีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

1. ใบสมัคร
2. ใบแนะนำตัว (มีแบบฟอร์มให้ในชุดใบสมัคร)
3. Statement of Purpose (มีแบบฟอร์มให้ในชุดใบสมัคร)
4. จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ (มีแบบฟอร์มให้ในชุดใบสมัคร)
5. ใบแสดงสัญญาการรับทุน (มีแบบฟอร์มให้ในชุดใบสมัคร)
6. เอกสารประเมินสุขภาพเบื้องต้น (มีแบบฟอร์มให้ในชุดใบสมัคร)
7. ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาสำหรับผู้ที่กำลังจะจบ
8. ทรานสคริปต์
9. เอกสารแสดงผลทดสอบทางภาษา เช่น TOPIK , TOEFL , TOEIC, IELTS (ถ้ามี)
10. ผลงานที่เคยตีพิมพ์หรือรางวัลต่างๆ (ถ้ามี)
11. เอกสารแสดงสัญชาติของผู้สมัครและของบิดามารดา เลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมนำไปประทับตรารับรองคำแปลหรือสำเนาถูกต้องที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ
– ทะเบียนราษฎร์
– สูติบัตร
– บัตรประชาชน
– หนังสือเดินทาง
**เอกสารทุกอย่างต้องอยู่ในภาษาอังกฤษหรือเกาหลีเท่านั้น ถ้าต้องนำไปแปลต้องนำไปประทับตรารับรองคำแปลหรือสำเนาถูกต้องที่กรมการกงสุลทุกฉบับ

มูลค่าทุน

– ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด
– เงินตั้งตัว 200,000 วอน
– ค่าใช้จ่ายรายเดือน 900,000 วอน
– ค่าทำวิจัย 210,000 วอนต่อเทอมสำหรับสายศิลป์ และ 240,000 วอนต่อเทอมสำหรับสายวิทย์
– เรียนภาษาเกาหลีฟรี 1 ปีก่อนเข้าเรียนปริญญาโท
– ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร
– ค่าทำวิทยานิพนธ์
– ประกันสุขภาพ 20,000 วอนต่อเดือน
– รางวัลพิเศษสำหรับผู้ได้ TOPIK ระดับ 5 และ 6 100,000 วอนต่อเดือน
– รางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่เรียนจบแล้วกลับประเทศของตนทันที 100,000 วอน

ระยะเวลารับสมัคร

Embassy Track สมัครได้ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2018 นับวันที่เอกสารต้องมาถึงสถานทูตนะ (ประกาศผลรอบเอกสาร 22 มีนาคม 2018)

Universities Track แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีวันปิดรับสมัครต่างกันไป ส่วนมากจะปิดช่วงกลางเดือนมีนาคมกัน สามารถดูวันปิดรับของแต่ละมหาวิทยาลัยได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา