ทุนปริญญาเอก Remote Sensing and Geographic Information Systems ที่ AIT

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น AIT ทุนปริญญาเอก

Japanese Government Scholarships : ทุนปริญญาเอก สาขาวิชา Remote Sensing and Geographic Information Systems

รัฐบาลญี่ปุ่น มอบทุนปริญญาเอก เพื่อศึกษาในสาขาวิชา Remote Sensing and Geographic Information Systems ใน of the School of Engineering and Technology (SET), Asian Institute of Technology จากกล่มประเทศ 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มอันดับแรก กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ อินโดนีเซีย เวียตนาม ไทย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย
2. กลุ่มอันดับรอง บังกลาเทศ ภูฏาน เนปาล และติมอร์
3. กลุ่มอันดับที่สาม อินเดีย มองโกเลีย ปากีสถาน ศรีลังกา

คุณสมบัติ

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และปริญญาโทหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ และมีผลการเรียนอยู่ในระดับดี โดยเฉพาะผลการเรียน GPA ในระดับปริญญาโท จะต้องไม่ต่ำกว่า 3.5
– สมัครเพื่อเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกฯ
– ได้รับหนังสือยืนยันจากอาจารย์ประจำคณะของ AIT ( faculty member at AIT) ในการเป็นหัวหน้าที่ปรึกษา

ทุนการศึกษา

– ค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียน
– ค่าที่พักอาศัย และเงินช่วยเหลือ
– ค่าวีช่า
– ค่าประกันสุขภาพ
– ค่าธรรมเนียมกลุ่มนักศึกษา
– สนับสนุนงานวิจัย
– ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (ยกเว้นนักศึกษาไทย)

หมดเขตรับสมัคร 31 มีนาคม 2018

ลิงค์ที่มาแหล่งทุนการศึกษา