ทุนปริญญาเอกเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต

ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดตั้งทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต เพื่อจูงใจให้นักศึกษาทุ่มเทเวลา ให้กับการศึกษาในระดับปริญญาเอก และเสริมสร้างประสบการณ์ การทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้ การดูแลของคณาจารย์ หรือกลุ่มวิจัยที่มีประสบการณ์ ในการทำวิจัยที่สูง เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นดุษฎีบัณฑิตคุณภาพ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน และผลิตผลงานวิจัย หรือปฎิบัติงานที่ใช้ความรู้และทักษะขั้นสูง ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยจะให้การสนับสนุน ตามระยะการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร และภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

คุณสมบัติ (ด้านการศึกษา)

  1. ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ในระดับปริญญาตรี หรือ
  2. ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง ในระดับปริญญาตรีและอยู่ใน 10% แรกของชั้น (โดยมีหนังสือรับรองจากสำนักงานทะเบียนนักศึกษา) หรือ
  3. ผลการเรียนระดับปริญญาโท อยู่ในระดับดีมาก (เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50) หรือ
  4. กรณีที่ไม่มีผลการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือมีผลการเรียนไม่ถึง 3.50 แต่ไม่ต่ำกว่า 3.25 ผู้สมัครต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
  5. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษา ในระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท และจะได้ลงนามสัญญาต่อเมื่อ นักศึกษามีใบรับรองการจบการ ศึกษา

ค่าใช้จ่ายทุน

  • ครอบคลุมค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
  • มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือนให้
  • เดินทางไปเพิ่มพูนประสบการณ์วิจัยที่ต่างประเทศ

ที่มา http://petchra.kmutt.ac.th/