U.Westminster UK ให้ทุนป.ตรี เต็มจำนวน 2018

ทุนปริญญาตรี WESTMINSTER FULL INTERNATIONAL SCHOLARSHIP

University of Westminster Full International Scholarships 2018 เปิดรับสมัครผู้สนใจที่มีผลการเรียนในระดับดีเยี่ยม และขาดแคลนทุนทรัพย์ เข้ารับทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรี จากกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งทุนดังกล่าวเป็นทุนเต็มจำนวน ทั้ง ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ลอนดอน  โดยในแต่ละปีหากมีผลการเรียนเป็นที่น่าพึงพอใจ ก็จะยังได้รับทุนการศึกษาต่อไป

หมดเขตรับสมัครในวันที่  31 พฤษภาคม 2561

แหล่งที่มาของทุนการศึกษา