มหาวิทยาลัยเฮียวโก๊ะ ญี่ปุ่น ให้ทุนปริญญาตรี 100% หลักสูตร Global Business Course

ทุนปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเฮียวโก๊ะ ญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ภายใต้การจัดสรรทุนรัฐบาลญีปุ่น สนับสนุนทุนการศึกษาเต็มจำนวน 100% สำหรับหลักสูตรนานาชาติ : Global Business Course จำนวน 8 ทุน ตลอดระยะเวลา 4 ปี

โดยนักศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกให้รับทุน จะได้รับ

  • การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
  • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  • ค่าเล่าเรียน
  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 1 ที่นั่ง
  • เงินรายเดือน จำนน 120,000 เยน/เดือน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,200,000 เยน/ทุน

นักเรียนผู้สมัครดำเนินการสมัคร ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนดเรียนร้อยแล้ว ขอให้ส่งใบสมัครตัวจริงพร้อมเอกสารประกอบการสมัครไปที่
สำนักนโยบายและแผนหารศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564

โดยขอให้ยืนยันการใช้สิทธิ์สมัครทาง e-mail address ของกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ [email protected]

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา