TNI ให้ทุนปริญญาตรี

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สถาบัน เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2556 พร้อมมอบทุนการศึกษา ประเภทโควต้า
ข้อมูลการรับสมัคร
     ►  ประกาศรับสมัครฯ

►  ใบสมัครโควตาโรงเรียน

► ใบสรุปรายชื่อโควตาโรงเรียน 

►  ใบสมัครโควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

►  ใบสรุปรายชื่่อโควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

►  ใบสมัครโควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา

►  ใบสรุปรายชื่อโควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา

►  ใบสมัครโควตาบุตรบุคลากรและบุตรศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

►  ใบสมัครโควตาบุตรบุคลากรและบุตรสมาชิกสามัญสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(ส.ส.ท)

►  ใบสมัครโควตาบุตรบุคลากรของบริษัทภาคอุตสาหกรรมที่มีอุปการคุณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษา   โทร.02-7632601-5