TESCO รับสมัครทุนระดับปริญญาตรี ปี 2562

TESCO ให้ทุนปริญญาตรี 2562
มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
เปิดรับสมัคร 13 สิงหาคม – 10 กันยายน 2562   ทุนละ 15,000 บาทต่อปี

สาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษา

 • คหกรรมศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ อาหาร เบเกอรี่ และโภชนาการ

ขั้นตอนการสมัคร

 • ติดต่อขอข้อมูลและรับใบสมัครได้จากสถานศึกษาของตน
 • กรอกใบสมัคร พร้อมเขียนบรรยายความสนใจในกิจกรรมต่างๆ และสาเหตุที่สนใจขอรับทุนนี้
 • แนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป และใบแสดงผลการศึกษา พร้อมใบสมัคร
 • แนบหนังสือรับรองของสถานศึกษา โดยมีลายเซ็นต์รับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา และรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษาในแบบฟอร์มที่กำหนด
 • ยื่นใบสมัครต่อสถานบันการศึกษาที่ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่

คุณสมบัติ

 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีคะแนนเฉลี่ยสะสมของชั้นปีที่ 2 (GPA) 2.75 ขึ้นไป
 • เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์
 • มีความเป็นผู้นำสูง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • มีความประพฤติดี ไม่เคยประพฤติผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ไม่เคยต้องโทษหรือคดีใด ๆ
 • สามารถเข้าร่วมการฝึกงาน (Internship program) ที่สาขาของเทสโก้ โลตัส ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน (เมษายน – พฤษภาคม 2563)

การคัดเลือก

 • มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนเบื้องต้น และส่งรายชื่อพร้อมทั้งใบสมัครถึงสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • คณะกรรมการจะเป็นผู้สัมภาษณ์นิสิตนักศึกษาที่ได้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากมหาวิทยาลัย /สถาบัน โดยมีการบันทึกหลักฐานการพิจารณาคัดเลือกตามแบบฟอร์มที่กำหนด
 • โครงการฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาผ่านทางคณะกรรมการการอุดมศึกษา และจะกำหนดพิธีมอบทุนการศึกษาให้ทราบต่อไป

พิเศษกับโปรแกรมการฝึกงาน (Internship program) ในสาขา เทสโก้ โลตัส สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุน

 • เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความพร้อมในโลกการทำงาน
 • เป็นการเพิ่มความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง
 • สนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาได้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างสรรค์ นำเสนอไอเดียทางด้านอาหารพร้อมร่วมชิงรางวัลพิเศษ

พิเศษกว่านั้น ขอเชิญชวนนักศึกษาที่เข้าร่วมฝึกงานนำเสนอไอเดียเมนูอาหารดีมีประโยชน์เพื่อชิงรางวัล โดยพิจารณาจาก

 • แนวความคิดสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้วัตถุดิบที่มีจำหน่ายที่เทสโก้ โลตัส
 • วิธีการนำเสนอ การเชื่อมโยงและรูปแบบ

หมายเหตุ

 • นักศึกษาได้ที่รับทุนจะต้องไม่รับหรือขอรับทุนการศึกษาอื่นๆจากภาคเอกชน ยกเว้น เงินกู้ยืมจาก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
 • ผลการตัดสินการให้ทุนและผลการประกวดการนำเสนอไอเดียของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
 • เมนูที่นำเสนอในการประกวดไอเดียถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเทสโก้ โลตัส สามารถที่จะนำไปเผยแพร่หรือใช้ประโชน์ได้ โดยไม่ต้องแจ้งหรือขออนุญาต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ จิรวัฒน์ โทร. 02-797-9000 ต่อ 5815
https://www.tescolotus.com หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คลิก