ทุนรัฐบาลฮังการี Stipendium Hungaricum 2020-2021

ทุนรัฐบาลฮังการี Stipendium Hungaricum 2020-2021

รัฐบาลฮังการีประกาศให้ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2020-2021 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตร ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี

1. สมัครทุนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และประกาศนียบัตร ต้องไม่เป็นผู้เคยได้รับทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum มาก่อน เว้นแต่เคยได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี

2. สมัครทุนระดับปริญญาเอก
ต้องไม่เคยรับทุน Stipendium Hungaricum เว้นแต่เคยได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท
และต้องมีหนังสือตอบรับจากอาจารย์ที่ปรึกษา ณ สถาบันอุดมศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อ

**สมัคร Online ผ่นเว็บไซต์ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 เท่านั้น