ม.ศรีปทุมให้ทุน SITI ตัวจริง (ทุน Innovation เดิม)

ทุน SITI ตัวจริง ทุน Innovation
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับสมัครทุน SITI ตัวจริง (ทุน Innovation เดิม) รับทุน 100% (ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร)

กำหนดการสมัคร

วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565 สมัคร และยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) พร้อมเรียงความในหัวข้อ “My Idea to Innovation” ไม่ต่ำกว่า 1 หน้ากระดาษ A4

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา : ทุนตัวจริง SITI

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปิที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 06 1420 5641-4, 02 558 6888 ต่อ 2121-4

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา