ม.ศรีปทุม ให้ทุนป.ตรี ตลอดหลักสูตร

มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้ทุนปริญญาตรี ด้านการแสดง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครคัดเลือกขอรับทุนการศึกษา ประเภทส่งเสริมเยาวชนทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะการแสดง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
ซึ่งเรียนฟรีตลอดหลักสูตร โดยกำหนดการมีดังนี้

เปิดรับสมัครและส่งใบสมัคร ตั้งแต่วันนี้จนถึง 24 เมษายน 2563

เอกสารประกอบการสมัครคัดเลือก

1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
2. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ขนาด A4 จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน ขนาด A4 จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาวุฒิการศึกษา ขนาด A4 จำนวน 2 ฉบับ
6. ประวัติการทำงาน จำนวน 1 ชุด
7. Portfolio จำนวน 1 ชุด
8. เอกสารประกอบการพิจารณาทุนอื่นๆ เช่น ผลงาน ใบประกาศเกียรติบัตรต่างๆ ที่เคยได้รับ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.spu.ac.th/scholarship/47

สามารถเดินทางมาสมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารตามที่อยู่ สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาคาร 1 ชั้น 4 เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 10900
หรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-5791111 ต่อ 1118 อีเมล์ [email protected]

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา