เซาธ์อีสบางกอกให้ทุนเรียนดี ป.ตรี

วิทยาลัยเซาธ์อีส ทุนปริญญาตรี

โครงการทุนการศึกษาช้างเผือก

วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก สนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาอาชีวศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ มีส่วนในการให้โอกาสทางการศึกษา แก่นักเรียนซึ่งกำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่วยจัดหาสถานศึกษาที่มีคุณภาพและพร้อมที่จะให้โอกาส นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในคณะและสาขาวิชาตามความต้องการของผู้เรียน
วิทยาลัยเซาธ์อิสบางกอกในฐานะสถาบันอุดมศึกษา พร้อมที่จะสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาช้างเผือกมัธยมศึกษาต่อบัณฑิต ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2561

ทุนการศึกษา

1. ทุนการศึกษาช้างเผือกมัธยมศึกษาสู่บัณฑิต ประเภทเรียนดีเยี่ยมรับทุน 100% จำนวน 27 ทุน
2. ทุนการศึกษาช้างเผือกมัธยมศึกษาสู่บัณฑิต ประเภทเรียนดีเยี่ยมรับทุน 50% จำนวน 27 ทุน

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.southeast.ac.th