SCB Young Tech Scholarship 2023 (ทุนป.ตรี ต่างประเทศ)

SCB Young Tech Scholarship 2023 (ทุนป.ตรี ต่างประเทศ)
SCB Young Tech Scholarship 2023

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างประเทศ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Technology, Data, Digital & Innovation, and STEM) โดยธนาคารไทยพาณิชย์จะให้การสนับสนุนทุนการศึกษา 100% ตลอดหลักสูตร

ธนาคารฯ เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา และความสำคัญในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน Technology และ Data ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างพนักงานรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมและเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเติบโตของธนาคารต่อไป

ธนาคารฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 100% ของค่าใช้จ่ายตลอดทั้งหลักสูตร รวมทั้งค่าใช้จ่ายประจำเดือนให้แก่ผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ และสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรีหลักสูตรทางด้าน Data Science, Computer Science และ STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) ตัวอย่างหลักสูตร Computer Science, Machine Learning, UX/UI Design, Business Data Analytics, Financial Engineering หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ระยะเวลาการรับสมัครทุนฯ

ช่วงรับสมัครทุนฯ รวมไปถึงช่วงของการสอบสัมภาษณ์ จะจัดขึ้นในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – สิงหาคม เพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศของปีนั้น ๆ

 • เปิดรับสมัคร: วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2566
 • สัมภาษณ์: สิงหาคม 2566
 • ประกาศผล: สิงหาคม 2566

หมายเหตุ: ขั้นตอนการคัดเลือก สัมภาษณ์ และประกาศผลอาจปรับเปลี่ยนได้ตามกำหนดของมหาวิทยาลัย

2. คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนฯ

 • อายุไม่เกิน 22 ปี (นับถึงวันที่สมัครขอรับทุน)
 • ผลการศึกษาที่ผ่านมาอยู่ในระดับดี
 • มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศในสาขาวิชาที่ธนาคารกำหนด
 • ได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือ คาดว่าจะได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

3. ขั้นตอนและวิธีการสมัครขอรับทุนฯ

 • กรอกแบบฟอร์มสมัครทุนฯ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารฯ กำหนด
 • ผ่านการทดสอบ Online Test ตามที่ทางธนาคารฯ กำหนด
 • ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ
 • เกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผู้มิสิทธิ์ได้รับทุนฯ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดใดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

4. วงเงินอนุมัติทุนการศึกษา

 • ธนาคารฯ ให้ทุนการศึกษาค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 100%
 • ธนาคารฯ รับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อการศึกษา
 • ผู้ได้รับทุนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงตามอัตราที่ธนาคารฯ กำหนดตลอดช่วงที่กำลังศึกษาอยู่

5. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา

 • ใบสมัครขอรับทุนฯ
 • หนังสือรับรองผู้สมัครขอทุนฯ (Reference Letter)
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับชั้นล่าสุด (Transcript)
 • เอกสารรายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรจากทางสถาบันฯ
 • เอกสารใบตอบรับจากทางสถาบันฯ
 • สำเนาหลักฐานแสดงผลคะแนน TOEFL, IELTs และ GMAT (ถ้ามี)

6. เงื่อนไขในการรับทุนและชดใช้ทุน

 • ผู้รับทุนจะต้องใช้เวลาเรียนไม่เกิน 4 ปี หรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
 • ผู้รับทุนต้องหาบุคคลมาทำสัญญาค้ำประกันและทำสัญญาการรับทุน
 • การชดใช้ทุน เมื่อจบการศึกษาแล้ว ผู้ได้รับทุนต้องกลับมาปฏิบัติงานเพื่อเป็นการชดใช้ทุนให้กับธนาคารฯ ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา หากอยู่ปฏิบัติงานไม่ครบกำหนดจะต้องชดใช้เงินที่ธนาคารได้จ่ายไปทั้งหมดเกี่ยวกับการรับทุน รวมกับค่าปรับอีก 1.5 เท่า โดยไม่สามารถนำระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานกับธนาคารไปแล้วช่วงหนึ่ง มาใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณลดหย่อนจำนวนเงินที่ต้องชดใช้แก่ธนาคาร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ธัญพร พรหมบุรมย์ (ขวัญ)
โทร. 084-092-5933
Email: [email protected]

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา