SCB Young Tech Scholarship ทุนป.ตรี เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ

ทุนปริญญาตรี SCB Young Tech Scholarship
ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและเพื่อเป็นการสร้างบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้าน Technology และ Data โดยมีจุดประสงค์เพื่อ สร้างพนักงานรุ่นใหม่ ให้มีความพร้อมและสามารถเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเติบโต ตามยุทธศาสตร์ด้าน Digital Banking

โดยธนาคารฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 100% ของค่าใช้จ่ายตลอดทั้ง หลักสูตร รวมทั้งค่าใช้จ่ายประจำเดือนให้แก่ผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรีหลักสูตรทางด้าน Data Science, Computer Science และ STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ตัวอย่างหลักสูตร Computer Science, Machine Learning, UI, UX Design, Business Data Analytics, Financial Engineering และหรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ระยะเวลาการรับสมัครทุนฯ

ช่วงรับสมัครทุนฯ รวมไปถึงช่วงของการสอบสัมภาษณ์ จะจัดขึ้นในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม เพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศของปีนั้น ๆ

 • เปิดรับสมัคร: วันนี้ – 30 เมษายน 2565
 • สัมภาษณ์: พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผล: มิถุนายน 2565

2. คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนฯ

 • อายุไม่เกิน 22 ปี นับถึงวันที่สมัครขอรับทุน
 • ผลการศึกษาที่ผ่านมา อยู่ในระดับดี
 • มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศในสาขาวิชาที่ธนาคารกำหนด

3. ขั้นตอนและวิธีการสมัครขอรับทุนฯ

 • ผ่านขั้นตอนการสมัครโดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารฯ กำหนด
 • ผ่านการทดสอบ Online Test ตามที่ทางธนาคารฯ กำหนด
 • ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ
 • เกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผู้มิสิทธิ์ได้รับทุนฯ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดใดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาและผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

4. วงเงินอนุมัติทุนการศึกษา

 • ธนาคารให้ทุนการศึกษาค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 100%
 • ธนาคารรับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อการศึกษา
 • ผู้ได้รับทุนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงตามอัตราที่ธนาคารฯ กำหนดตลอดช่วงที่กำลังศึกษาอยู่

5. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา

 • ใบสมัครขอรับทุนฯ
 • หนังสือรับรองผู้สมัครขอทุนฯ (Reference Letter)
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับชั้นล่าสุด จำนวน 1 ชุด
 • เอกสารรายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรจากทางสถาบันฯ
 • เอกสารใบตอบรับจากทางสถาบันฯ
 • สำเนาหลักฐานแสดงผลคะแนน TOEFL และ GMAT (ถ้ามี)

6. เงื่อนไขในการรับทุนและชดใช้ทุน

 • ผู้รับทุนจะต้องใช้เวลาเรียนไม่เกิน 4 ปีหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
 • ผู้รับทุนต้องหาบุคคลมาทำสัญญาค้ำประกันและทำสัญญาการรับทุน
 • การชดใช้ทุน เมื่อจบการศึกษาแล้ว ผู้ได้รับทุนต้องกลับมาปฏิบัติงานเพื่อเป็นการชดใช้ทุนให้กับธนาคารฯ ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา หากอยู่ปฏิบัติงานไม่ครบกำหนดจะต้องชดใช้เงินที่ธนาคารได้จ่ายไปทั้งหมดเกี่ยวกับการรับทุน รวมกับค่าปรับอีก 1.5 เท่า โดยไม่สามารถนำระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานกับธนาคารไปแล้วช่วงหนึ่ง มาใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณลดหย่อนจำนวนเงินที่ต้องชดใช้แก่ธนาคาร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณวิรีณ พงธราฤทธิ์
โทร. 02-795-4297, 091-818-6503
Email: [email protected]
เว็บไซต์แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา

ทุนปริญญาตรี SCB Young Tech Scholarship