ม.เอเชียอาคเนย์ให้ทุน SAU SMART 63

ทุนมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ SAU SMART 63
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ให้ทุน SAU SMART 63 (ทุนระดับปริญญาตรี) สมัครเรียนได้เลยทันที

เกณฑ์และคุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครทุน เรียนฟรี 4 ปี

1.ต้องศึกษาในหลักสูตรที่ใช้เวลา 4 ปี เท่านั้นโดยมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไป (เกรดเฉลี่ย 5 เทอมการศึกษา)
2.จำนวนเงินที่ได้รับ เป็นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร
3.ระยะเวลาการให้ทุนตลอดหลักสูตรการศึกษา 4 ปี
4.มอบทุนให้โดยมีมูลค่าทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรตามค่าใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท จำนวน 3 ทุน
5.นำเอกสารวุฒิการศึกษาของโรงเรียนเดิมมาแสดง
6.เกณฑ์การตัดสินโดยคัดเลือกจากผู้มีคะแนนสูงสุด 1-3 จากการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย
ภายในระยะเวลาการขอรับทุน ต้องปฎิบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
7.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 ก.พ. 62 ทางเว็บไซต์
8.สอบสัมภาษณ์
วันที่ 22 ก.พ. 63 สถานที่จะประกาศก่อนวันสอบ 2 วัน ประกาศผ่านทาง เว็ปไซด์/เฟสบุ๊กมหาวิทยาลัยฯ
9.ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 7 มี.ค. 63 ผ่านทาง เว็ปไซด์/เฟสบุ๊ก มหาวิทยาลัยฯ
10.รายงานตัว
วันที่ 8 – 31 มี.ค 63 ณ ห้องรับสมัครนักศึกษาใหม่
11.พิธีมอบทุน
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563

เกณฑ์การสละสิทธิ์

– ระหว่างเรียนที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ถ้าได้เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 3.00 จะเข้าเกณฑ์สละสิทธิ์

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา