กยท. รับสมัครทุนระดับปริญญาตรี กว่า 10 ทุน

กยท. เปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องด้านยางพารา แก่บุตรเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 10 ทุน ทุนละ 400,000 บาท โดยจัดสรรทุนให้ กยท. ระดับเขตทั่วประเทศ รับสมัครวันที่ 24 มีนาคม-2 เมษายน 2563

คุณสมบัติ

  • ผู้สมัครอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร
  • เป็นบุตรเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. อย่างถูกต้อง และมีสวนยางตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กยท. ที่ต้องการขอทุน
  • เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 สายการศึกษาวิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ในวันสมัคร แยกเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 5 ภาคการศึกษา สำหรับผู้ที่กำลังอยู่ระหว่างศึกษา และจำนวน 6 ภาคการศึกษา สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

สถานศึกษาและสาขาวิชาที่ กยท. กำหนดมอบทุน มีดังนี้

  • สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • สาขาวิชาเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม-2 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันที่ 3 เมษายน 2563 สอบคัดเลือกในวันที่ 8 – 9 เมษายน 2563 และประกาศผลสอบคัดเลือกในวันที่ 20 เมษายน 2563 และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ www.raot.co.th และ www.rubber.co.th แล้วนำไปยื่นที่ กยท. ในพื้นที่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองสวัสดิการเกษตรกร ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โทร. 02-433-2222 ต่อ 242 และโทร. 092-2490380

แหล่งขัอมูลทุนการศึกษา