วิทยาลัยดนตรี ม.รังสิต ให้ทุนเรียนดนตรี 10 ทุน

ทุนปริญญาตรี ดนตรี
ภาพจากเว็บไซต์ https://www2.rsu.ac.th

รับสมัครสอบเข้าศึกษาที่วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2563 โดยการสอบตรงเข้าศึกษา ในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตตามกลุ่มวิชาเอกดังต่อไปนี้

 • การประพันธ์เพลง (Composition)
 • การแสดงดนตรีคลาสสิก (Instrumental Performance)
 • การแสดงเปียโน (Piano Performance)
 • การแสดงกีตาร์คลาสสิก (Guitar Performance)
 • การแสดงขับร้อง (Vocal Performance: Classical, Jazz, Musical Theatre, and Singer-Songwriter)
 • ดนตรีแจ๊สและการแสดงเชิงปฏิภาณ (Jazz and Contemporary Improvised Music)
 • การผลิตดนตรี (Music Production)
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมดนตรี (Music Engineering Technology)
 • การออกแบบเสียงและการประพันธ์เพลงประกอบสื่อ (Sound Design and Media Composition)
 • การประพันธ์เพลงสมัยนิยม (Songwriting)

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีสุดท้าย (ม. 6) และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
 • มีความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีตะวันตก หรือขับร้องได้
 • มีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีดนตรีตะวันตก
 • มีโสตทักษะทางดนตรีเบื้องต้น
 • มีความประพฤติดี ไม่มีปัญหาทางร่างกายที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาดนตรี

ขั้นตอนการสมัคร

ซื้อใบสมัครโดยตรงจากสำนักงานรับนักศึกษา (300 บาท) ชำระเงินค่าสมัครสอบเฉพาะทาง 1,200 บาท และรับคู่มือการสอบเข้าวิทยาลัยดนตรี ที่อาคาร 1 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ชั้น 1 ห้อง 1-103 มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 02-7915500 ถึง 12 วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ เมื่อยื่นใบสมัครที่อาคาร 1 แล้ว ให้ผู้สมัครมาติดต่อสำนักเลขานุการวิทยาลัยดนตรี ชั้น 2 อาคาร 17 อาคารศาลาดนตรีสุริยเทพ เพื่อยื่น Portfolio (ถ้ามี) และทำการนัดหมายเวลาทดสอบในแต่ละวิชาเป็นรายบุคคล ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. โทรศัพท์ 02-9972200- 30 ต่อ 6259 หรือ 6258 หรือ 6260 โทรสาร 02-791-6263

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 2. รูปถ่ายสี หรือขาวดำ ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3. สำเนารับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ใบ ร.บ.) หรือเทียบเท่า หรือผู้สมัครที่กำลังศึกษาในชั้น ม. 6 ให้ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษา
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรี

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต มีทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรีมอบให้ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีปฏิบัติจำนวน 10 ทุนทุกปี เป็นทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปีแบบให้เปล่า (ไม่ต้องชำระคืน) ให้กับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตที่มีความสามารถในดนตรีปฏิบัติที่โดดเด่น ผู้ที่ต้องการสมัครรับทุนนี้ จะต้องทำการสมัครทดสอบในรอบที่ 1 หรือ 2 เท่านั้น (แนะนำให้สมัครสอบในรอบแรก ถ้ามีการให้ทุนครบสำหรับผู้สอบในรอบแรกแล้ว อาจไม่มีทุนเหลือสำหรับผู้สอบในรอบที่ 2) การสมัครเพื่อขอทุนการศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการสมัครปรกติ ผู้ที่ต้องการสอบเพื่อขอรับทุนการศึกษา ต้องมาทำการนัดหมายตารางสอบที่สำนักงานเลขาวิทยาลัยดนตรีในวันสมัคร เพื่อแจ้งความจำนงขอสอบเพื่อพิจารณาการมอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งยื่น Portfolio เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

ตารางสอบสำหรับเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563

รอบที่ 1  : วันที่ 2 ก.ย. – 4 ต.ค. 2562
รอบที่ 2 : วันที่ 7 ต.ค. – 29 พ.ย. 2562

การพิจารณาคะแนนจะขึ้นอยู่กับวิชาเอกที่ผู้สมัครเลือกสมัครไว้ เช่นผู้สมัครเข้าเรียนวิชาเอกการแสดงดนตรี หรือขับร้อง หรือดนตรีแจ๊สศึกษา การพิจารณาผลคะแนนการสอบ จะขึ้นอยู่กับดนตรีปฏิบัติเป็นหลัก ส่วนผู้สมัครวิชาเอกการประพันธ์เพลง จะพิจารณาจากคะแนนสอบทฤษฎีดนตรีเป็นหลัก หรือผู้สอบเข้าวิชาเอกการผลิตดนตรี จะพิจารณาคะแนนการสัมภาษณ์ หรือ Portfolio เป็นหลัก เป็นต้น

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา