ทุนการศึกษาพานาโซนิค Panasonic Scholarship 2018

ทุนเรียนวิศวะ panasonic
โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค ประจำปี
2561

สำนักงำนโครงกำรทุนกำรศึกษำพำนำโซนิคในประเทศไทย เปิดรับสมัครทุน “Panasonic Future Gear Scholarship” ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต เพื่อสนับสนุนน้องๆ นิสิตนักศึกษาชั้นปี 2 ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering), วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering), วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering), วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering), วิศวกรรมไฟฟ้ำ (Electrical Engineering), วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering) และ วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) ซึ่งทุนการศึกษาพานาโซนิคเป็นทุนไม่มีภาระผูกพันหลังจบการศึกษา

โดยทุนการศึกษาพานาโซนิคในประเทศไทย จะสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2
จนจบกำรศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 3 ปี) จำนวนปีละ 10 ทุน รวมมูลค่ากว่าทุนละ 135,000 บาท นอกจากนี้
นักเรียนทุนของพานาโซนิค ยังได้รับสิทธิ์สนับสนุนการเรียนภาษาต่อเนื่องทุกปี ตลอดทั้ง 3 ปีเต็ม ทั้งยังได้ร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของพานาโซนิคในการทำกิจกรรมตอบแทนสังคมด้านสิ่งแวดล้อม มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของ
พานาโซนิคอย่ำงใกล้ชิด ส่งเสริมด้านการฝึกงานสร้างเสริมประสบการณ์กับบริษัทต่างๆ ของพานาโซนิคในประเทศไทย และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับกำรแนะนำอาชีพจากรุ่นพี่ในสายงานตัวจริง

สำหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปี 2 ที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาดังกล่าว สามารถเข้าไปดูกติกาและเงื่อนไขการสมัครพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้แล้ววันนี้ที่ http://csr.panasonic.co.th/ หรือติดต่อสำนักงานทุนการศึกษาพานาโซนิค โทร 02-649-0888 ต่อ 755 ปิดรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2561

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน

1. มีสัญชาติไทย

2. กำลังศึกษำชั้นปี 2 ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering), วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering), วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering), วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering), วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering), วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering), วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)

3. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดปีการศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่น้อยกว่า 2.75

4. ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย จากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน

6. มีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งสำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคติดต่อได้

7. ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องไม่อยู่ระหว่ำงกำรรับทุนสนับสนุนกำรศึกษำจำกหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนอื่น ๆ ในช่วงระยะเวลาระหว่างสมัครทุนนี้หรือสิ้นสุดกำรรับทุนจำกหน่วยงำนนั้น ๆ แล้ว

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

1. แบบฟอร์มการสมัคร (ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาพานาโซนิค 2561)

2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี (ชั้นปีที่1) ทั้ง 2 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ชุด

3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน  1 ชุด

หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาเป็น A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

ระยะเวลาการรับสมัคร และการคัดเลือก

– เปิดรับสมัคร (ยื่นใบสมัคร): วันนี้จนถึง 30 กันยายน 2561

– ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกภายใน 17 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกจะดำเนินการเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
กำหนดการ/ รายละเอียด/ ประกาศผลทุกรอบที่ http://csr.panasonic.co.th/ และ https://www.facebook.com/PanasonicThailand

ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร

สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค

598 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต ชั้น 5 และ ชั้น 8 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

(ติดรถไฟฟ้าสถานีเพลินจิต) โทร 02-649-0888 ต่อ 755 E-mail: [email protected]

รายละเอียดทางเว็บไซต์ http://csr.panasonic.co.th/ และ https://www.facebook.com/PanasonicThailand

แหล่งที่มาทุนการศึกษา