กพ เปิดรับสมัครทุน UIS ประจำปี 2564

ทุน กพ UIS 2564

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (ทุน UIS)  ประจำปี 2564  รวมกว่า 61 ทุน โดยมีทุน 3 ประเภท ได้แก่ 

1) ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง 

2) ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง และ 

3) ทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับสายวิทยาศาสตร์และไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับสายสังคม ยกเว้นทุนธนาคาร แห่งประเทศไทย และทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.00

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 28 ธันวาคม 2563 

ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบคุณสมบัติในประกาศรับสมัครสอบ ได้ที่  http://uis.ocsc.go.th