ทุนโครงการนิวเจนอาร์ติสต์ (New Gen Artist)

Innovative Artist Project ทุนปริญญาตรี
ทุนโครงการนิวเจนอาร์ติสต์ (New Gen Artist)
เป็นทุนโครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการ Innovative Artist Project สำหรับปีการศึกษา 2561 จำนวน 16 คน โดยเริ่มศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2561 ในเดือนสิงหาคม 2561

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือสายอาชีพ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรองรับวิทยฐานะ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรอนุปริญญา (ปวส. หรือ อ.ศศ. หรือเทียบเท่า) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องสำเร็จการศึกษาที่ตรงกับสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดสอน หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น หรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง และต้องการศึกษาในหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างแรง หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอื่น เพราะความประพฤติ
 • เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือขัดขวางต่อการศึกษา

เงื่อนไข

 • ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ทุกภาคการศึกษา หรือมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ถึงข้อ 5
 • ผู้รับทุนมีการนำเสนอผลงานสู่สาธารณะทุกปีตามที่โครงการกำหนด เช่น ผลงานร่วมแสดงใน Visual Art Showcase ของภาควิชาฯ การส่งผลงานเข้าประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือการร่วมกันจัดนิทรรศการศิลปะในพื้นที่สาธารณะ เป็นต้น
 • ทุนการศึกษานี้เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยให้ปีต่อปี โดยพิจารณาจากการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ
 • ทุกปลายภาคการศึกษา ผู้รับทุนต้องส่ง Portfolio รวบรวมผลงานและส่งรายงานการมีส่วนร่วมทางศิลปะ (Performance Report) เช่น การไปดูงานนิทรรศการ หรือร่วมกิจกรรมทางศิลปะอื่นๆ ต่ออาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษาทุนและคณะกรรมการดูแลนักศึกษาทุน
 • ผู้รับทุนต้องมีศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่มีคุณภาพดีอย่างน้อยรวม 4 ชิ้น เพื่อตอบแทนให้กับผู้ให้ทุนสนับสนุน โดยเป็นผลงานในโครงการทัศนศิลป์และผลงานอื่นๆ ระหว่างการศึกษา
 • ผู้รับทุนต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ให้สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ดี

หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา โครงการทุน VA Scholarship: Innovative Artist Project (ดาวน์โหลดใบสมัคร หรือขอรับ ณ สถานที่สมัคร)
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา หรือเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

กำหนดการรับสมัคร

วันรับสมัคร : บัดนี้ – 20 เมษายน 2561

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา