Monash University มอบทุน ป.ตรี ด้านคณิตศาสตร์

Monash University มอบทุนระดับปริญญาตรี
Monash University มอบทุนระดับปริญญาตรี

Monash University มอบทุนระดับปริญญาตรี  ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทีประเทศออสเตรเลีย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักศึกษาจากต่างชาติหรือนักศึกษาที่เป็นพลเมืองของออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์
-สามารถสมัครเข้าเรียนแบบเต็มเวลา และเรียนไม่น่อยกว่า 48 หน่วยกิต
-สมัครเข้าเรียนในสาขาคณิตศาสตร์เท่านั้น

ทุนนี้มีเป้าหมายก็คือมอบโอกาสให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีแนวโน้มที่จะศึกษาต่อในด้านคณิตศาสตร์ต่อไป

หลักเกณฑ์ในการเลือก
มีผลการเรียน ไม่น้อยกว่า 90 เปอเซ็นต์ ใน 24 หน่วยกิต(ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์)
สำหรับทุนนี้นั้นไม่ได้กำหนดวันหมดเขตรับสมัครไว้  แต่รีบสมัครหน่อยนะคะ เพราะมีจำนวนแค่ 1 ทุนเท่านั้น

รายระเอียดการสมัคร
– Commencing Students http://www.monash.edu.au/study/scholarships/applications/
– Current Students http://www.monash.edu.au/students/scholarships/applications.html

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.monash.edu.au/study/scholarships/international/gordon-preston.html