MIAT ให้ทุนป.ตรี กว่า 154 ทุน

ทุนปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ให้ทุนการศึกษาในโครงการ “เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ” จำนวน 77 ทุน และทุนบุตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 77 ทุน เพื่อสร้างโอกาศทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย โดยการสอบคัดเลือกนักเรียน ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาเทคโนโลยียานยนต์ และสาขาเทคโนโลยีการจัดการ โดยนักศึกษาในโครงการจะได้รับทุน ตลอดระยะเวลาการศึกษา 4 ปี หรือตลอดหลักสูตร

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

ติดต่อสอบถามได้ที่

ดร.ปิ่นปีนัทธ์ โทร 086 929 6493 หรือ อ.ศิกัญฒิวพร โทร 089 443 9163

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา