มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียวฯ ให้ทุนนักศึกษาแพทย์

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ทุนนักศึกษาแพทย์
มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ กำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาแพทย์ ในทุกระดับชั้นปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐ และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน

คุณสมบัติของผู้รับทุน

1. ผู้ขอรับทุนต้องเป็นนักศึกษาแพทย์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐ
2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน
3. มีความประพฤติดี กตัญญู และมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน
4. ไม่เป็นผู้รับทุนซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ๆ
เงื่อนไขการให้ทุน
ผู้ที่ผ่านการพิจารณา จะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยทางมูลนิธิฯ จะจ่ายค่าเล่าเรียนให้ตามจริง ตามที่สถาบันการศึกษาระบุไว้ (แต่ไม่เกิน 90,000 บาท / ปีการศึกษา) ตลอดหลักสูตร
ทั้งนี้ เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า โดยผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ทุนคืนแต่อย่างใด

สมัครขอรับทุนการศึกษาได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2564

ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษา คลิก https://bit.ly/2XzdmdV

ส่งใบสมัครขอรับทุน มาที่

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ (สมัครรับทุนการศึกษา)
เลขที่31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ต.บางเสาธง
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

การคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา

คณะกรรมการมูลนิธิฯ จะเป็นผู้พิจารณาผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษา และผลการพิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิฯถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา เดือนพฤศจิกายน 2564 ทาง https://www.ligimgiew.or.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร 02-3355555 ต่อ 3324
Email : [email protected]
Facebook : มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
เว็บไซต์แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา