ทุนการศึกษา “HOPE SCHOLARSHIP” ปี 4

ทุนปริญญาตรี Hpe Scholarship 4

ทุนการศึกษา “HOPE SCHOLARSHIP” ปี 4 เปิดรับสมัครแล้ว ทุนการศึกษาสำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และปีนี้เป็นปีที่ 4 ที่มูลนิธิเรดิออนฯ มอบโอกาสให้ทุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท สำหรับน้องๆ ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มูลนิธิเรดิออนฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวและสานฝันของน้องๆ ให้เป็นจริง ” โอกาสเป็นของคนที่คว้าเอาไว้ “

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา

  • เป็นนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนปกติ ของสถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2566 ในคณะหรือสาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ เภสัชกร พยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ จิตวิทยา (วทบ.) การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25
  • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 – 3 แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  • เป็นเด็กวัยเรียนที่มีสภาพความเดือดร้อนของครอบครัว เช่น ประสบภัยพิบัติ ประสบวิกฤติชีวิต/ครอบครัว (กำพร้า พิการ พ่อแม่เลิกร้างกัน มีภาระดูแลสมาชิกในครอบครัวที่เจ็บป่วย พิการ และชราภาพ หรือต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเอง) ซึ่งจะเป็นอุปสรรคทำให้ไม่สามารถเรียนต่อในระดับการศึกษาภาคบังคับ/การศึกษาขั้นพื้นฐานได้
  • ครอบครัวผู้ขอรับทุนมีรายได้ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่เงินรวมกันไม่เกิน 150,000 บาท/ปี โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องหรือซ้ำซ้อนอยู่กับทุนการศึกษาอื่น ๆ ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) หรือกองทุนให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2566 นี้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 063-6255173

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา