ทุน HOPE Scholarship ปี 2 สำหรับน้องๆ ที่กำลังเข้าเรียนมหาวิทยาลัย

มูลนิธิฯ เรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล ทำพันธกิจด้านการช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาส พบว่ามีเด็กนักเรียนจำนวนมากที่มีฐานะยากจนแต่ผลการเรียนดี อยากได้รับโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน ในระดับมหาวิทยาลัยแต่ไม่สามารถหาเงินเพียงพอ ในการจ่ายค่าเล่าเรียนได้ บางคนอยู่กับบิดามารดาแต่ก็หาเช้ากินค่า รับจ้างไปวันๆ จนบางเทอมไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียน บางรายไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม

มูลนิธิฯ เรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนลจึงจัดทำโครงการทุนการศึกษา แก่นักเรียนยากจนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ยากจนดังกล่าวข้างต้น โดยการให้ทุนการศึกษา สนับสนุน ส่งเสริม เพื่อให้เด็กเป็นคนดีมีความรู้และเป็นที่พึ่งของครอบครัวในอนาคตข้างหน้า

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา

 • เป็นนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนปกติ ของสถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2564 ในคณะหรือสาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ เภสัชกร พยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ จิตวิทยา (วทบ.) การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 – 3 แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • เป็นเด็กวัยเรียนที่มีสภาพความเดือดร้อนของครอบครัว เช่น ประสบภัยพิบัติ ประสบวิกฤติชีวิต/ครอบครัว (กำพร้า พิการ พ่อแม่เลิกร้างกัน มีภาระดูแลสมาชิกในครอบครัวที่เจ็บป่วย พิการ และชราภาพ หรือต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเอง) ซึ่งจะเป็นอุปสรรคทำให้ไม่สามารถเรียนต่อในระดับการศึกษาภาคบังคับ/การศึกษาขั้นพื้นฐานได้
 • ครอบครัวผู้ขอรับทุนมีรายได้ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่เงินรวมกันไม่เกิน 150,000 บาท/ปี โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องหรือซ้ำซ้อนอยู่กับทุนการศึกษาอื่น ๆ ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) หรือกองทุนให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจน
 • เมื่อเป็นผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนแล้ว ผู้รับทุนจะต้องเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร ทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล
 • คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสม

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

 • รูปถ่ายไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ใช้ติดลงบนใบสมัคร)
 • หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา
 • เอกสารรับรองการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาเอกสารรายงานผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. จำนวน 1 ฉบับ
 • ผลคะแนน ONET จากระบบของ สทศ.
 • ผลคะแนน GAT / PAT ครั้งที่ 1 และ ครั้ง ที่ 2 (ถ้ามี)
 • สำเนาเกียรติบัตรต่าง ๆ หรือหลักฐาน ในการช่วยเหลือสังคม/การแข่งชัน/รางวัล (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสภาพบ้าน (ภาพรวมบริเวณบ้าน,หน้าบ้าน,ภายในบ้าน)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองเงินเดือนบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง กรณีมีรายได้ประจำ
 • สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต/ นักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (กรณีศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย)
 • หนังสือรับรองการเป็นผู้อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิและข้อบังคับของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิ (ถ้ามี)
 • ใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วน จำนวน 1 ฉบับ

การรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2564
 • จังหวัดเชียงใหม่และเพชรบูรณ์ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 171 หมู่ 5 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 และสำนักงานสาขา เลขที่ 3/1 หมู่ 8 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280
 • ต่างจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสารโครงการและใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.radion-international.org/hopescholarship หรือทาง Facebook ของมูลนิธิฯ เรดิออน
 • ส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร ทางไปรษณีย์ มูลนิธิฯ เรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล
  สำนักงานใหญ่ เลขที่ 171 หมู่ 5 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทร. 053-448630

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 171 หมู่ 5 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทร. 053-448630www.facebook.com/radionth, [email protected]แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา