ABAC เปิดรับสมัครทุนสำรวจโลก E-Listening ระดับปริญญาตรี กว่า 100 ทุน

ทุนสำรวจโลก E-Listening มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ภาพประกอบข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ https://admissions.au.edu

เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และบริษัท เนกซ์สเตป จำกัด โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน 2546 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 18 และเพื่อเป็นการสานต่อโครงการ ทุนสำรวจโลก E-Listening ในปีนี้จึงมีแนวคิดร่วมกันในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ โดยการจัดสอบชิงทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 100 ทุน มีมูลค่ารวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 35 ล้านบาท

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้
 • ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาโรงเรียนนานาชาติในประเทศหรือจากโรงเรียนในต่างประเทศหรือเทียบเท่าวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ
  ไม่จำกัดผลการเรียน
 • สมัครเป็นนักศึกษาและมีรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2566

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน

 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูล รหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และเลือกศูนย์สอบในแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนสำรวจโลก E-Listening ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566
 • ส่วนที่ 1 การทดสอบ ทฤษฎี ข้อสอบเป็นรูปแบบการตอบคำถาม เกี่ยวกับสาระความรู้ที่ได้จากการรับชมสารคดีทางช่องรายการสำรวจโลก ทางช่องดิจิตอลทีวี “นิว 18” หรือที่เว็บไซต์ elistening.net สถานที่ วันและเวลาสอบจะแจ้งในภายหลัง ทางอีเมล์ของผู้สมัครศูนย์สอบจังหวัดนั้นๆ
 • ศูนย์สอบส่วนกลาง-กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
 • ต้องผ่านคะแนนส่วนที่ 1 การทดสอบทฤษฎีไม่น้อยกว่า 80%
 • ส่วนที่ 2 การทดสอบ สัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ สถานที่ วันและเวลาสอบจะแจ้งในภายหลัง ทางอีเมล์ของผู้ผ่านการทดสอบส่วนที่ 1 การทดสอบทฤษฎี
 • การพิจารณาทุนการศึกษาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • มหาวิทยาลัยจะประกาศผลและกำหนดการผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาในแต่ละทุนการศึกษา หัวข้อ “ประกาศผลและกำหนดการ

ระยะเวลาการสมัครขอรับทุน

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566