DPU ให้ทุน Startup (ทุน 100%)

เลือกเรียนได้ทุกคณะ ทุกสาขา เฉพาะนักเรียนชั้น ม.6,ปวช.,ปวส. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน วันที่ 8 มิถุนายน 2560

รายละเอียดการส่งผลงาน
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้น ม.6, ปวช., ปวส
ช่วงเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับทุน วันที่ 1 มิถุนายน 2560
ประกาศผลผู้ได้รับทุน วันที่ 8 มิถุนายน 2560

ให้นักเรียนผู้สนใจ อัดคลิปวิดีโอของตัวเอง ความยาว ประมาณ 2 – 5 นาที โดยมีรายละเอียดดังนี้
แนะนำตัวเอง
นำเสนอไอเดียและความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจหรือนำเสนอธุรกิจที่มีอยู่แล้ว ดังนี้
ทำธุรกิจอะไร
คิดว่าจะเริ่มต้นทำได้เมื่อไร
เริ่มต้นทำยังไง
กลุ่มลูกค้าคือใครและจำนวนประมาณเท่าไร
แผนการขยายธุรกิจในอนาคต
อัพโหลดวิดีโอขึ้น Youtube ภายใต้บัญชีผู้ใช้งานของตนเองและตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (Privacy) ให้เป็น สาธารณะ (Public)
จากนั้นให้นำ Link ที่ได้จาก Youtube ไปโพสต์ที่เฟสบุคส่วนตัวของตนเอง และให้ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (Privacy) ให้เป็นสาธารณะ (Public)
ใส่ Caption สำหรับการโพสต์ เป็น “ชื่อ-นามสกุลของตนเอง”, “ชื่อโรงเรียน” และกำหนดให้ใส่ Hashtag ดังนี้ #DPU #StartupUniversity #ทุนนักประกอบการรุ่นเยาว์60
จากนั้นให้ส่ง Link ที่โพสต์วิดีโอของตนเองใน Facebook และ Youtube มาที่อีเมล [email protected]
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-9547300 ต่อ 438

หมายเหตุ : จำนวนการกดถูกใจ (Likes) และจำนวนการ Shared คลิปวิดีโอ จะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาทุน
การคัดเลือก

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากคลิปวิดีโอที่ส่งเข้ามา

เงื่อนไขของการรับทุน
รักษาเกรดเฉลี่ย 2.00 ต่อปีการศึกษา
จัดทำธุรกิจตามไอเดียที่ได้นำเสนอในคลิปวิดีโอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชั้นปีที่ 1 นำไอเดียที่นำเสนอ มาทำแผนและจัดทำ Proposal
ชั้นปีที่ 2 เริ่มจัดทำธุรกิจและสร้างต้นแบบชิ้นงาน พร้อมทั้งหาแหล่งเงินทุน
ชั้นปีที่ 3 สร้างชิ้นงานตามไอเดียและข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือโค้ช
ชั้นปีที่ 4 นำชิ้นงานและธุรกิจของตนเองออกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่อสื่อและโรงเรียนต่าง ๆ
เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย