ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ให้ทุนเรียนดี

ทุนเรียนดี DPU

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์รับสมัครสอบชิงทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

ผู้มีสิทธิสมัครต้องเป็นนักเรียน ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) เท่านั้น และมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA.) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

การสมัคร

สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2561 ทางอินเตอร์เน็ต ผ่านทาง http://www.dpu.ac.th/register ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dpu.ac.th/register/