มูลนิธิดํารงชัยธรรมมอบทุนต่อเนื่องจนจบป.ตรี

มูลนิธิดํารงชัยธรรม ให้ทุนต่อเนื่อง

มูลนิธิดํารงชัยธรรมมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง ครบวงจรตามศักยภาพสูงสุดจนจบปริญญาตรี จํานวน 20 ทุน ในโครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต “นวัตกรเพื่อสังคม”
รุ่นที่ 19/2563

คุณสมบัติของนักเรียนที่จะขอรับทุนการศึกษา

  • นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.6 หรือปวช.3 อายุไม่เกิน 21 ปี
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ใฝ่ศึกษา มีเป้าหมาย มุ่งมั่นศึกษาต่อชัดเจน
  • ประพฤติดีมีความสามารถ เป็นผู้มีผลงานหรือให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมช่วยเหลือ พัฒนาชุมชนสังคมร่วมกัน
  • ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ
  • สุขภาพดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและครอบครัวสนับสนุนให้ศึกษาต่อ

ลักษณะทุนการศึกษา

  • ทุนให้เปล่า โดยสนับสนุน ค่าเล่าเรียน (จ่ายตามจริง/ปี) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน จะเริ่มรับเงินทุนหลังได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการยืนยันการรับทุนเรียบร้อยแล้ว
  • สนับสนุนเข้าศึกษาต่อสูงสุดไม่เกินระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในหลักสูตรการศึกษาภาคปกติของสถาบันรัฐบาลเท่านั้น
  • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องหรือซ้ําซ้อนอยู่กับทุนการศึกษาอื่นๆ รวมถึงเงินกู้ กยศ หรือหากได้รับการพิจารณารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิแล้ว ขอให้เลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง
  • ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการดูแลจากทีม Coaching (Dream Team Coaching) ที่ประกอบไปด้วยบัณฑิตทุนจากหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อเป็นทีมพี่เลี้ยงในการสร้างเยาวชนนวัตกร ตลอดจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

รับสมัคร วันนี้ – 31 มกราคม 2563

ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษา