มูลนิธิทางสู่ฝันปันคนเก่งมอบทุนให้เปล่า ในระดับป.ตรี หลายสาขา

มูลนิธิทางสู่ฝัน ปันคนเก่ง ระดับปริญญาตรี
มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปันคนเก่ง เปิดให้ทุนการศึกษา ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าแก่นักศึกษาปี 1 ของปีการศึกษา 2562 ที่ศึกษาใน 8 คณะดังต่อไปนี้
1. แพทยศาสตร์ 2. วิศวกรรมศาสตร์ 3. นิติศาสตร์ 4. วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 5. รัฐศาสตร์ 6. เกษตร 7. ครุศาสตร์ (ครู) 8. เศรษฐศาสตร์

และต้องอยู่ใน 4 มหาวิทยาลัยที่มูลนิธิฯ กำหนดดังนี้
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
4. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ผู้สมัครขอรับทุนสามารถ download ใบสมัครได้ที่ www.daf.or.th แล้วส่งใบสมัครมายังมูลนิธิฯ ทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 25 กรกฎาคมนี้

มูลนิธิฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบแรกภายในเดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ต่อไป

มูลนิธิฯ จะให้ค่าหน่วยกิต ค่าครองชีพ และที่พักสำหรับผู้ที่ได้รับทุนจนจบปริญญาตรี เพียงผู้ได้รับทุนสามารถรักษาเกรดเฉลี่ยสะสมได้ 2.75 ทุกปีการศึกษา

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 065-210-0707

เข้าไปดูรายละเอียดที่ www.daf.or.th Facebook : มูลนิธิทางสู่ฝันปั้นคนเก่ง