ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ปี 2562

ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ 2562
ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเยาวชนของชาติ จึงมี นโยบายสนับสนุนช่วยเหลือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความมุ่งมั่น และมีความเป็นผู้นํา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทุนทรัพย์เพียงพอในการศึกษา จนสําเร็จการศึกษา

พร้อมทั้งจัดให้ได้รับการฝึกอบรม การทําโครงการต่างๆ การฝึกประสบการณ์ และการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อันจะมีผลให้ผู้รับทุนการศึกษา ประสบความสําเร็จทั้งในด้านการเรียน และการสร้างเสริมทักษะที่จําเป็นต่อการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ ในอนาคต โดยคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์จะเป็นผู้ดําเนินการ คัดเลือกผู้สมัครขอรับทุน ในปีการศึกษา 2562

มูลค่าทุนการศึกษา:

เครือเจริญโภคภัณฑ์จะมอบทุนการศึกษา แบ่งตามระดับการศึกษา ดังต่อไปนี้

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 10 ทุน โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา จนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 50 ทุน โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา จนจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 50 ทุน โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา จนจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

4. ระดับอุดมศึกษา จํานวน 90 ทุน โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

ทั้งนี้ จํานวนทุนตามประกาศนี้เป็นจํานวนทุนรับใหม่ ส่วนจํานวนทุนต่อเนื่องนั้น คณะกรรมการจะทําการ อนุมัติเป็นรายปี

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับอุดมศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ระดับการศึกษาและผลการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้สมัครต้องกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2562 และมีผลการเรียน ดังนี้

– ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม รวมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.50 และ
– ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม รายวิชาวิทยาศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.50 และ

– ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม รายวิชาคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.50

ทั้งนี้จะต้องเข้าศึกษาชั้น ม. 4 ในปีการศึกษา 2563 ในสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ผู้สมัครต้องกําลังศึกษา อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2562 และมีระดับคะแนนเฉลี่ย สะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ํากว่า 2.75

ทั้งนี้จะต้องเข้าศึกษาชั้น ปวช. 1 ในปีการศึกษา 2563 ในสาขาตามที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบ 1 และ ในสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษากําหนด

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ผู้สมัครต้องกําลังศึกษา อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2562 และมีระดับคะแนนเฉลี่ย สะสม รวมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ

กําลังศึกษาอยู่ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 (ปวช. 3) หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2562 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม รวมทุกรายวิชา ในชั้น ปวช. 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 2.50

ทั้งนี้จะต้องเข้าศึกษาชั้น ปวส. 1 ในปีการศึกษา 2563 ในสาขาตามที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบ 2 และใน สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษากําหนด

ระดับอุดมศึกษา

ผู้สมัครต้องกําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 (สําหรับหลักสูตร 4 ปี) หรือกําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 (สําหรับหลักสูตร 5 ปี) หรือกําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 (สําหรับหลักสูตร 6 ปี) หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2562 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม รวมทุกรายวิชา ในชั้นปีที่ 1 ไม่ต่ํากว่า 2.75

ทั้งนี้จะต้องศึกษาอยู่ในสาขาวิชาตามที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบ 3 และในสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการ บริหารทุนการศึกษาฯ กําหนด

2. มีสัญชาติไทย
3. มีความประพฤติดี
4. มีความเป็นผู้นํา
5. ไม่เป็นผู้ซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

วิธีการสมัคร:

ระบบการรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/(ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/(ปวส.)) คลิกที่นี่

ระบบการรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ระดับอุดมศึกษา) คลิกที่นี่

ปิดรับสมัคร:

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา