ทุนปริญญาตรีต่อเนื่องเพื่อนชุมชน ปี 2561

ทุนปริญญาตรีต่อเนื่องเพื่อนชุมชน ระยอง
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ให้กับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดระยอง และจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ (ทุนละ 70,000 บาท/ปี) และคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (ทุนละ 56,000 บาท/ปี) สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐบาล รวมจำนวนทุนทั้งสิ้น 40 ทุน/ปี เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนจังหวัดระยองได้มีโอกาสในการศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น

หมดเขตรับสมัคร 6 กรกฎาคม 2561

สอบถามได้ที่

ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน หรือ
สมาคมเพื่อนชุมชน
เลขที่ 20/9 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
ผู้ประสานงาน สมาคมเพื่อนชุมชน
คุณวาริธร ถาวระ ฝ่ายการศึกษาฯ
โทร 038-685666 #10, 087-4824001, E-mail : [email protected]
Fanpage : เพื่อนชุมชน , Website : www.community.or.th