CIMB ASEAN Scholarship ให้ทุนในระดับปริญญาตรี

CIMB ASEAN Scholarship

CIMB ASEAN Scholarship ให้อะไรบ้าง?

Funding
ทุนการศึกษาเต็มจำนวนซึ่งครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด (ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน ค่าเทอม การสอบต่าง ๆ) รวมถึงค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Mentorship
จัดหาพี่เลี้ยง ที่คอยให้คำปรึกษา แนะแนวการทำงานและโอกาสในการสร้างเครือข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

Employment
โอกาสทำงานกับ CIMB ในโปรแกรม The Complete BankerTM ภายหลังจบการศึกษา

คุณสมบัติ

– อายุ ไม่เกิน 24 ปี สัญชาติไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ กัมพูชา เวียดนาม หรือ ฟิลิปปินส์
– เป็นผู้ที่กำลังจะเข้าศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หรือ ชั้นปีที่ 2 (ระยะเวลาในการศึกษาในระดับปริญญาตรีเหลืออีกอย่างน้อยสองปี) โดยไม่จำกัดสาขาวิชา
– มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี ในการสอบประเมินผลหรือวัดผลเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย หรือ ระดับมหาวิทยาลัย
– ไม่เป็นผู้ที่ได้รับ หรืออยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาหรือเงินสนับสนุนทางการศึกษาอื่นซึ่งมีเงื่อนไขผูกพัน

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร

วันรับสมัคร: 16 มีนาคม – 15 เมษายน นี้ เท่านั้น

ช่องทางการสมัคร: https://careers.cimb.com/students/cimb-asean-scholarship

ติดต่อสอบถาม [email protected]
โทร 02-638 8111

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา