ม.กรุงเทพ รับสมัครทุน NEW GEN ARTIST ระดับป.ตรี ปี 2563

ทุนม.กรุงเทพ New Gen Artist
ม.กรุงเทพ รับสมัครทุน NEW GEN ARTIST

เป็นทุนโครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการ Innovative Artist Project

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือสายอาชีพ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรองรับวิทยฐานะ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรอนุปริญญา (ปวส. หรือ อ.ศศ. หรือเทียบเท่า) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องสำเร็จการศึกษาที่ตรงกับสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดสอน หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น หรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง และต้องการศึกษาในหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างแรงหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอื่นเพราะความประพฤติ
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือขัดขวางต่อการศึกษา

เงื่อนไข

หลังจากได้รับทุนการศึกษาแล้ว ต้องรักษาสภานภาพนักศึกษาทุนโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ทุกภาคการศึกษา หรือมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ถึงข้อ 5
2. ผู้รับทุนมีการนำเสนอผลงานสู่สาธารณะทุกปีตามที่โครงการกำหนด เช่น ผลงานร่วมแสดงใน Visual Art Showcase ของภาควิชาฯ การส่งผลงานเข้าประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือการร่วมกันจัดนิทรรศการศิลปะในพื้นที่สาธารณะ เป็นต้น
3. ทุนการศึกษานี้เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยให้ปีต่อปี โดยพิจารณาจากการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ
4. ทุกปลายภาคการศึกษา ผู้รับทุนต้องส่ง Portfolio รวบรวมผลงานและส่งรายงานการมีส่วนร่วมทางศิลปะ (Performance Report) เช่น การไปดูงานนิทรรศการ หรือร่วมกิจกรรมทางศิลปะอื่นๆ ต่ออาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษาทุนและคณะกรรมการดูแลนักศึกษาทุน
5. ผู้รับทุนต้องมีศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณภาพดีอย่างน้อยรวม 4 ชิ้น เพื่อตอบแทนให้กับผู้ให้ทุนสนับสนุน โดยเป็นผลงานในโครงการทัศนศิลป์และผลงานอื่นๆ ระหว่างการศึกษา
6. ผู้รับทุนต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ให้สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ดี

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา โครงการทุน VA Scholarship: Innovative Artist Project (ดาวน์โหลดใบสมัคร หรือขอรับ ณ สถานที่สมัคร)
2. สำเนาหลักฐานการศึกษา ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา หรือเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. ส่ง Portfolio มาได้ที่ [email protected] หรือมาสมัครด้วยตนเอง

กำหนดการ

3 กุมภาพันธ์ – 24 เมษายน 2563

แหล่งข้อมูล