BSM ให้ทุนปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ

ทุนปริญญาตรี bsm
โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ NORTHUMBRIA UNIVERSITY DEGREE PATHWAY SCHOLARSHIP PROGRAMME BY BSM

Bangkok School of Management เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ NORTHUMBRIA UNIVERSITY DEGREE PATHWAY SCHOLARSHIP PROGRAMME BY BSM สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2+1 UK Degree Pathway Programme in Business โดย NORTHUMBRIA UNIVERSITY ร่วมกับ Bangkok School of Management

โครงการทุนการศึกษานี้เปิดโอกาสให้แก่บุคคลที่สนใจศึกษาต่อ สาขาทางธุรกิจ ในหลักสูตรนานาชาติ โดยเป็นทุนการศึกษา 50% ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาตลอดการเรียนในหลักสูตร ณ ประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่กำลังจบการศึกษาในปีการศึกา 2561
2. มีพื้นฐานทักษะความรู้ หรือประสบการณ์ทำกิจกรรม/รับรางวัลที่เกี่ยวข้องในสาขาธุรกิจ

การรับสมัคร

เข้าเรียนในภาคการศึกษาตุลาคม 2561 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
เข้าเรียนในภาคการศึกษามกราคม 2561 ภายในวันที่ 5 ตุลาค 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bsm.ac.th