กรุงเทพประกันชีวิตให้ทุนปริญญาตรี 2558

ทุนการศึกษากรุงเทพประกันชีวิต

ด้วย บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคลลให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทจึงมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาให้กับพนักงานและบุคคลภายนอก ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2558 ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

ประเภทของทุน
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ภายในประเทศ จำนวน 2 ทุน
หลักสูตรภาคภาษาไทย จำนวน 1 ทุน ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาการประกันภัย สาขาสถิติ/สถิติประยุกต์ สาขาบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ทุน ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาการประกันภัย สาขาสถิติ/สถิติประยุกต์ สาขาบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาการเงิน
สถาบันการศึกษาที่พิจารณาให้ทุน คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล/วิทยาลัยนานาชาติมหิดล และมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เฉพาะสาขาวิชาบัญชี)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
– อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ และมีสถานภาพโสด ถ้าเป็นชายต้องเรียนวิชานักศึกษาวิชาทหารจบชั้นปีที่ 3
– สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ที่ไม่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่ง ตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ที่ไม่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่ง ตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา ในสาขาวิชาและสถาบันการศึกษา ที่กำหนด หรือ กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชา และสถาบันการศึกษาที่กำหนด ปีที่ 1 หรือ ปีที่ 2 ระดับปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ที่ไม่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่ง
– มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ (ผลทดสอบต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี)
CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 75 หรือ
TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
– ไม่เป็นผู้ได้รับทุนสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กร หรือหน่วยงานอื่น
– ไม่มีข้อผูกพันการทำงานให้กับองค์กร หรือหน่วยงานอื่น
– เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
– ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย

รับสมัครถึงวันที่ 21 เมษายน 2558

ขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ
ทางเวบไซต์ www.bangkoklife.com