ทุนป.ตรี สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปี 2563

ทุนปริญญาตรี เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่
โครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ “สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่” ประจำปี 2563 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่  จำนวน 30 ทุน

  • เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ที่มีการขึ้นทะเบียนหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • ไม่จำกัดอายุ
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า โดยไม่จำกัดสาขาวิชา
  • จะต้องไม่เคยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และไม่ใช่การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
  • สามารถเข้าศึกษาได้ตามระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด
  • สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอื่น ๆ เช่น Internet, Mobile phone, Smart phone เป็นต้น

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 (โดยไม่เสียค่าสมัคร) ที่ http://arda.or.th
โทรศัพท์ 025797435 ต่อ 3612 (ปุณยนุช)