ทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ปี 2564

ทุน The ATF Scholarship Program
มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติ

1. ศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจะต้องเหลือระยะเวลาการศึกษา 3 ปีการศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (เช่น ชั้นปีที่ 2 ของหลักสูตร 4 ปี หรือ ปีที่ 3 ของหลักสูตร 5 ปี)
2. กำลังศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป
4. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป)
5. เป็นผู้มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์
6. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือจะสมัครขอรับทุนการศึกษาอื่นในอนาคต
7. ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของมูลนิธิฯ และต้องเข้าร่วมของกิจกรรมตามที่มูลนิธิฯกำหนด
8. ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครขอรับทุนผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://www.amchamthailand.com/amcham-scholarships และส่งสำเนาเอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมเอกสารอื่นๆให้มูลนิธิที่
หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ATF) ชั้น 7 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ เอ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564