ATF ให้ทุนปริญญาตรี

ทุนการศึกษา หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

ในแต่ละปี มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ATF)ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย ที่ด้อยโอกาสในประเทศไทยโดยผ่านการสนับสนุน ทางการเงินเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะกรรมการพัฒนาชุมชนได้ประสานงานโดยตรง กับทางมหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกนัก ศึกษาที่มีความหมั่นเพียง ขยัน และมีแรงจูงใจสูงเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาโดยไม่จำกัดคณะเช่น คณะบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม

ตลอดระยะเวลา 30 กว่าปีที่ผ่านมา โครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ATF ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทั่วประเทศแล้วกว่า 2,000 ทุน มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยได้ร่วมระดมกองทุนผ่านกิจกรรมต่างๆที่ จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาชุมชนและกองทุนอีกส่วนหนึ่งมาจากการบริจาคโดยตรงของ บริษัทสมาชิกของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมหลักๆที่จัดประจำทุกปีเพื่อระดมกองทุนคือ Governors Ball Silent Auction, Charity Golf Tournaments และงาน American Independence Day Picnic

นอกจากการสนับสนุนทางการเงินแล้ว มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ATF ยังจัดการอบรมสัมมนาพัฒนาวิชาชีพระยะเวลาสามวันให้แก่นักศึกษาในกรุงเทพฯ เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักและคุ้นเคยกับบริษัทสมาชิกหอการค้าอเมริกัน ในประเทศไทยผ่านหลากหลายกิจกรรมดีๆ รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงปฏิบัติอีกด้วย นอกจากนี้ มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ATF ยังเชิญชวนให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาปีแรกเข้าค่ายปฐมนิเทศเป็นเวลา สองวันโดยมุ้งเน้นให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงโครงการและเข้าใจการบริการพัฒนา ชุมชนเป็นหลัก

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

  1. ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ ฐานะครอบครัวยากจน
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับปานกลาง – ระดับดี ( ตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป ) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป)
  3. มีความประพฤติดี
  4. ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
  5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว
  6. ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 สิงหาคม 2017

ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่คุณเชอรี่ 02-254-1041 ต่อ 212 หรืออีเมลล์ [email protected]

Source : http://www.amchamthailand.com/