ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นผ่าน ASCOJA Recommendation FY 2019

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ปริญญาตรี
รับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นผ่าน ASCOJA Recommendation (FY 2019) ประเภททุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร  

– สมาชิก หรือบุตรของสมาชิก หรือหลานสายตรงของสมาชิก (ปู่ หรือย่า หรือตา หรือยาย เป็นสมาชิกของสมคมฯ) หรือเป็นนักเรียนที่เรียนที่โรงเรียนสอนภาษาสมาคมฯ
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2562
– อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี (ผู้สมัครต้องเกิดระหว่าง วันที่ 2 เมษำยน พ.ศ. 2537 และ 1 เมษายน 2545)
– ผลการเรียน (GPA) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป (หรือ GPA 3.30 หากมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นสูงกว่าระดับ N2 )

เงื่อนไขในการรับทุน

– รู้จักและเข้าใจในบทบาทของสมาคมฯ รวมทั้ง Asia Japan Alumni (ASJA) International
– ต้องสนใจและสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในจังหวัดโตเกียว (หรือบริเวณใกล้เคียงจังหวัดโตเกียว)
– ในระหว่างรับทุนการศึกษาต้องมีความสนใจและยินดีเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวญี่ปุ่นและนักศึกษาต่างชาติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของ Asia Japan Alumni (ASJA) International ในประเทศญี่ปุ่น
– ต้องสามารถเริ่มศึกษาได้ในภาคการศึกษาต้น (เดือนเมษายน) ของปี 2562
– ในช่วงแรกของการรับทุนต้องเข้าศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษา
– เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วยินดีมาร่วมงานกับสมาคมฯ (ตามที่ระบุไว้ในสัญญา) – ผู้สมัครสามารถขอดูเงื่อนไขสัญญาได้ก่อนที่จะรับใบสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครรับทุน

– ใบสมัคร (ติดต่อรับใบสมัครได้ด้วยตนเองที่สมาคมฯ) พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
– ใบประมวลผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่
– หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาจากโรงเรียนซึ่งรับรองว่าผู้สมัครจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเดือนมีนาคมของปีถัดไปหรือหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
– เอกสารรับรองระดับความสมารถทางภาษาญี่ปุ่นจากสถาบันการศึกษา หรือสถาบันด้านภาษาญี่ปุ่น เช่น เอกสารรับรองการสอบผ่านวัดระดับ
ความรู้ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test) จาก Japan Foundation หรือ เอกสารรับรองการศึกษาภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น (ถ้ามี หรือ จำเป็น)

กำหนดปิดรับสมัคร

ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ทั้งหมดแก่สมาคมฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 17.00 น (เวลาทาการของสมาคมฯ คือ 09.00 น. – 17.00 น)

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา