ทุนปริญญาตรีเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ Smart Farmer ปี 2566

ทุนปริญญาตรีเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ Smart Farmer
ทุนปริญญาตรีเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ Smart Farmer

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จะดำเนินการสอบคัดเลือกทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้โครงการขยายผลทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ ประจำปี 2566

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร จำนวน 20 ทุน
รับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 1 เมษายน 2566

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี แบบภาคสมทบ เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 23 ทุน
รับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 – 6 มีนาคม 2566

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา