หอการค้าอเมริกันฯ ให้ทุนป.ตรี หลายสาขา

ทุนการศึกษา มูลนิธิหอการค้าอเมริกัน ATF
ในแต่ละปี มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ATF)ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย ที่ด้อยโอกาสในประเทศไทย โดยผ่านการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะกรรมการพัฒนาชุมชนได้ประสานงานโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกนักศึกษา ที่มีความหมั่นเพียร ขยัน และมีแรงจูงใจสูงเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาโดยไม่จำกัดคณะเช่น คณะบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม

ตลอดระยะเวลา 30 กว่าปีที่ผ่านมา โครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิหอการค้าอเมริกัน ในประเทศไทย ATF ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทั่วประเทศแล้วกว่า 2,000 ทุน มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ได้ร่วมระดมกองทุนผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาชุมชน และกองทุนอีกส่วนหนึ่งมาจากการบริจาคโดยตรง ของบริษัทสมาชิกของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมหลักๆที่จัดประจำทุกปีเพื่อระดมกองทุนคือ Governors Ball Silent Auction, Charity Golf Tournaments และงาน American Independence Day Picnic

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

1. ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ ฐานะครอบครัวยากจน
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อยู่ในระดับปานกลาง – ระดับดี ( ตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป ) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป)
3. มีความประพฤติดี
4. ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว
6. ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัครขอรับทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
2. ใบเรียงความ 1 หน้ากระดาษ ตามหัวข้อทั้ง 3 หัวข้อ (หน้าที่ 4)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ  สำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาของผู้สมัคร
4. สำเนาผลการเรียนของทุกภาคการศึกษาจากสถานศึกษาปัจจุบัน  โดยใบแสดงผลการเรียนจะต้องได้การรับรองจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น (หากผู้สมัครเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ โปรดส่งสำเนาผลการเรียนจากสถาบันนั้นด้วย)
5. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักศึกษา บิดา และมารดา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือ บัตรข้าราชการของบิดามารดา  พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนา
7. จดหมายรับรองจากอาจารย์ 3 ฉบับ (จากอาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์หัวหน้าภาควิชา หรือ อาจารย์ผู้สอน)
8. เอกสารรับรองรายได้ของครอบครัว/ เงินเดือนของผู้ปกครอง โดยให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรองรายได้ พนักงาน ลูกจ้างเอกชน/บริษัท/ห้าง/ร้าน ให้ใช้หนังสือ รับรองรายได้จากหน่วยงาน โดยเจ้าของกิจการหรือผู้จัดการรับรองรายได้ อาชีพอิสระ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ ตามแนบพร้อมกับบัตรข้าราชการ โดยต้องมีผู้ใหญ่บ้าน,ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป ลงนามรับรอง
9. หนังสือรับรองแสดงการยอมรับเงื่อนไข และข้อบังคับฯ ทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

นักศึกษาสามารถสมัครขอรับทุนประจำปีการศึกษา 2561 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป – วันที่ 31 สิงหาคม 2561

สำหรับนักศึกษา: กรุณาส่งใบแสดงผลการเรียน(Transcript) ประจำปีการศึกษา 2017-2018 พร้อมกับกรอกใบรายงาน Community Engagement Report Form มาที่
มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ATF)
ชั้น 7, อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ เอ,
93/1 ถนน วิทยุ, ลุมพินี,
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หรืออีเมล์ [email protected]
ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่
คุณเชอรี่ 02-254-1041 ต่อ 212 หรืออีเมลล์ [email protected]

นอกจากการสนับสนุนทางการเงินแล้ว มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ATF ยังจัดการอบรมสัมมนาพัฒนาวิชาชีพระยะเวลาสามวันให้แก่นักศึกษาในกรุงเทพฯ เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักและคุ้นเคยกับบริษัทสมาชิกหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยผ่านหลากหลายกิจกรรมดีๆ รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงปฏิบัติอีกด้วย นอกจากนี้ มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ATF ยังเชิญชวนให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาปีแรกเข้าค่ายปฐมนิเทศเป็นเวลาสองวันโดยมุ้งเน้นให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงโครงการและเข้าใจการบริการพัฒนาชุมชนเป็นหลัก

ที่มาแหล่งทุนการศึกษา