ABAC ให้ทุนสำรวจโลก eListening รุ่นที่ 12

ทุนสำรวจโลก eListening รุ่นที่ 12

โครงการทุนสำรวจโลก eListening เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และบริษัท เนกซ์สเตป จำกัด  โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน 2546 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 6   และเพื่อเป็นการสานต่อโครงการทุนสำรวจโลก eListening  ในปีนี้จึงมีแนวคิดร่วมกันในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จากโรงเรียนทั่วประเทศ  ที่มีความรู้ความสามารถ  และทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด   โดยการจัดสอบชิงทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 100 ทุน   มีมูลค่าทุนระหว่าง 411,835 – 566,385 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ  35 ล้านบาท  เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

โครงการสอบแข่งขันชิงทุนสำรวจโลก eListening รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับน้องๆที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจเรียนหลักสูตรนานาชาติ ก็เตรียมตัวกันได้แล้วนะครับ

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบขอรับทุนการศึกษา
1กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อการสอนและแผนกสองภาษาเท่านั้น ยกเว้นโรงเรียนนานาชาติ
2เป็นผู้ที่ถือสัญชาติไทย

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2558

หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.elistening.au.edu