มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะให้ทุนส่งน้องเรียนจบ

ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่10
ภาพจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ http://ajinomotofoundation.or.th

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับชั้นที่สังกัดอยู่ภายใต้โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ”

มูลค่าทุนการศึกษา
– ระดับอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.)  ทุนละ 15,000 บาท /ปี
– ทุนอุดมศึกษา หลักสูตร 4 ปี ทุนละ 27,500 บาท/ปี

กำหนดการเปิดรับสมัคร
ระดับอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2558
ระดับอุดมศึกษา เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 19 มกราคม 2558

ติดต่อสอบถามได้ที่
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โทร. 0-2247-7000 ต่อ 1509, 1512, 1517, 1569
อีเมล์ : [email protected]
http://ajinomotofoundation.or.th