สมาคมการตลาดฯ รับสมัครทุนต่อเนื่อง ระดับ ป.ตรี

ภาพจาก http://www.marketingthai.or.th

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาสาขาการตลาดทั่วประเทศเข้ารับทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา จำนวน 6 ทุนๆ ละ 30,000 บาทต่อปี พร้อมรับโอกาสดีๆ ที่มากกว่าทุนการศึกษา ด้วยการเป็นศูนย์กลางสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาทุนเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุนได้เข้าร่วมสัมมนาและอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และสมาคมการตลาดแห่งประเทศสิงคโปร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานในวิชาชีพการตลาดในอนาคต

นักศึกษาที่จะสมัครขอรับทุนจะต้องเป็นนักศึกษาภาควิชาการตลาดที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หรือ 2 ของมหาวิทยาลัยรัฐหรือสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน ผู้สนใจส่งใบสมัคร จดหมายรับรองสถานะการเป็นนักศึกษาและความประพฤติจากสถาบันการศึกษา ผลการเรียน บทความบรรยายประวัติส่วนตัว และบทความบรรยายความตั้งใจที่จะเป็นนักการตลาด ความยาว 1 หน้า A4 มายัง อีเมล์ [email protected] ตั้งแต่วันนี้ – 10 พฤษภาคมนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.marketingthai.or.th หรือ www.facebook.com/marketingthai